J.Basanavičiaus 10, LT-20107 Ukmergė Kodas 190341397
Tel. 8~340 63612, faks. 8~340 63662
El. paštas: rastine@basanavicius.ukmerge.lm.lt
Darbo laikas: I-IV 8-16.45 val., V 8-15.30 val.
Pietūs: 12.00 - 12.30 val.
Elektroninis dienynas Tvarkaraščiai Ugdymas karjerai Basakojis Projektai
  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Išrašas iš ugdymo plano

 

III SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

 

    12. 2020–2021 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia– 2020 m. rugsėjo 1 d.

13. UgdymoprocesotrukmėIIIIgimnazijosklasmokiniams–185ugdymodienos, IVgimnazijos klasės mokiniams– 163 ugdymo  dienos. Pagrindinėugdymo proceso organizavimo forma– pamoka.

       Dalį ugdymo proceso planuojama organizuoti ne pamokų forma, o projektine, pažintine, socialine, „pamokų kitaip“  veikla:

  

Dienos

 

I-III klasių mokiniams

Preliminarus laikas

Koreguojamas atsižvelgiant į NEC parengtą egzaminų ir įskaitų tvarkaraštį, į socialinių partnerių organizuojamų projektinių veiklų pasiūlą, į Covid-19 situaciją Lietuvoje

1.

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena

2020-09-01

2-3.

Kalėdinis reviu (2 dienos)

2020-12-21/22

4.

Bendruomenės dalyvavimas Miesto šventėje      

2021 gegužė/birželis (-1 d.)

5.

Edukacinės  išvykos, organizuojamos klasių auklėtojų

(2 dienos)

 

 

 

Per mokslo metus

1. išvykstama nuo 12 val.

2 edukacinę veiklą vykdant nuo ryto, pristatoma edukacinio renginio programa

(-2 d.)

6-7.

Mokinių atiekama socialinė-pilietinė veikla

Aprašyta susitarimuose pagal BUP – 27 (-2 d.)

8.

Mokslo metų baigimo šventė

2021-06-16

IV klasių mokiniams

1.

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena

2020-09-01

2.

Kalėdinis reviu (2 dienos)

2020-12-21/22

3.

Šimtadienio šventė

2021 vasaris

4.

Paskutinio skambučio šventė

2021-05-21

Projektinė veikla - „pamokos kitaip“ I-IV klasių mokiniams

1.

Projektas „Sveika ir sportuojanti bendruomenė“

2020 rugsėjis

2.

Projektas „Karjeros keliu kartu“

2020 lapkritis

 

14.  Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

15. Ugdymo proceseI-IV klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d.– spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų)atostogos

2020 m. gruodžio 23 d.– 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d.– balandžio 9 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Vasarosatostogosskiriamospasibaigusugdymoprocesui:

      I-III klasių mokiniams nuo birželio 17 d.  

      IVgimnazijos klasėsmokiniams- pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytaibrandos 

      egzaminų sesijai. Jos trunkaikieinamųjų metų rugpjūčio 31 d.

      IVgimnazijos klasės mokiniai ugdymo procesą baigia 2021 m. gegužės 21 d.

17. Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą  ir vidurinio ugdymo programą,  

       skirstomas pusmečio  trukmės ugdymo laikotarpiais. Numatomos pusmečių datos:

       I pusmetis: 2020-09-01- 2021-01-29;  II pusmetis: 2021-02-01-2021-06-16.

18. Ugdymo organizavimo tvarka karantino ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, bus parengta ir išdėstyta gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintame mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos apraše.

19. Gimnazijos vadovas, vykdydamas BUP (12-19 punktus),  apie priimtus sprendimus dėl     ugdymo    proceso koregavimo informuoja gimnazijos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.