J.Basanavičiaus 10, LT-20107 Ukmergė Kodas 190341397
Tel. 8~340 63612, faks. 8~340 63662
El. paštas: rastine@basanavicius.ukmerge.lm.lt
Darbo laikas: I-IV 8-16.45 val., V 8-15.30 val.
Pietūs: 12.00 - 12.30 val.
Elektroninis dienynas Tvarkaraščiai Ugdymas karjerai Basakojis Projektai
  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Išrašas iš ugdymo plano

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

1.     2019–2020 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia– 2019 m. rugsėjo 2 d.

2.     UgdymoprocesotrukmėIIIIgimnazijosklasmokiniams–185ugdymodienos, IVgimnazijos klasės mokiniams– 163 ugdymo  dienos. Pagrindinėugdymo proceso organizavimo forma– pamoka.

       Dalį ugdymo proceso – 14 ugdymo dienų – planuojama organizuoti ne pamokų forma, o projektine veikla:

  

Dienos

 

I-III klasių mokiniams

Preliminarus laikas

Koreguojamas atsižvelgiant į NEC parengtą egzaminų ir įskaitų tvarkaraštį, į socialinių partnerių organizuojamų projektinių veiklų pasiūlą

1.

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 2 diena

2.

„Sveika ir sportuojanti bendruomenė“

Paskutinė sveikatingumo savaitės diena (spalis)

3.

Ugdymo karjerai diena „Karjeros keliu kartu“

2019 lapkritis

4.

Gimnazijos 80-asis jubiliejus

2019 lapkritis (šeštadienis)

 

5-6.

Kalėdinis reviu (2 dienos)

2019-12-19/20

7.

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo programa -mokomųjų dalykų, sėkmės kelio integraciniai projektai

2020 kovas-birželis

8.

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo programa - nacionalinio saugumo, krašto gynybos ir žmogaus saugos integraciniai projektai

2020 gegužė-birželis

9.

Bendruomenės dalyvavimas Miesto šventėje       

2020 gegužė/birželis

10-11.

Edukacinės  išvykos, organizuojamos klasių auklėtojų (2 dienos)

 

 

 

Per mokslo metus

1. išvykstama nuo 12 val.

2 edukacinę veiklą vykdant nuo ryto, pristatoma edukacinio renginio programa

 

12-13.

Mokinių atiekama socialinė-pilietinė veikla

Aprašyta susitarimuose pagal BUP – 27

14.

Mokslo metų baigimo šventė

2020-06-16

IV klasių mokiniams

 

1.

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 2 diena

2.

„Sveika ir sportuojanti bendruomenė“

Paskutinė sveikatingumo savaitės diena (spalis)

3.

Ugdymo karjerai diena „Karjeros keliu kartu“

2019 lapkritis

4.

Kalėdinis reviu (2 dienos)

2019-12-19/20

 

3. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

4. Ugdymo proceseI-IV klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d.– spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų)atostogos

2019 m. gruodžio 23 d.– 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d.– balandžio 17 d.

 

5. Vasarosatostogosskiriamospasibaigusugdymoprocesui:

      I-III klasių mokiniams nuo birželio 15 d.  

      IVgimnazijos klasėsmokiniams- pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytaibrandos 

      egzaminų sesijai. Jos trunkaikieinamųjų metų rugpjūčio 31 d.

      IVgimnazijos klasės mokiniai ugdymo procesą baigia 2020 m. gegužės 22 d.

6. Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą  ir vidurinio ugdymo programą,  

       skirstomas pusmečio  trukmės ugdymo laikotarpiais. Numatomos pusmečių datos:

       I pusmetis: 2019-09-02- 2020-01-31;  II pusmetis: 2020-02-01-2020-06-15.