J.Basanavičiaus 10, LT-20107 Ukmergė Kodas 190341397
Tel. 8~340 63612, faks. 8~340 63662
El. paštas: rastine@basanavicius.ukmerge.lm.lt
Darbo laikas: I-IV 8-16.45 val., V 8-15.30 val.
Pietūs: 12.00 - 12.30 val.
Elektroninis dienynas Tvarkaraščiai Ugdymas karjerai Basakojis Projektai
  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Gavome pirmuosius VGTU pažymėjimus

2017-05-16 mūsų gimnazistai dalyvavo renginyje‘‘ Kurkime ateitį kartu su VGTU‘‘, mokiniai klausėsi pranešimų, pagrįstų moksliniais tyrimais, susipažino su aktualia informacija apie VGTU studijų galimybes, stojimo sąlygas, absolventų perspektyvas, susitiko su dėstytojais, studentais. Mokiniams išklausiusiems 5 paskaitas, atlikusiems laboratorinius darbus buvo įteikti pažymėjimai.

Trečioji išvyka į VGTU

Šiais mokslo metais mūsų gimnazistai jau trečią kartą galėjo pasijusti VGTU studentais. Įdomu buvo klausytis matematikos paskaitos. Paskaita“ Logikos pradmenys“  buvo susieta su gyvenimiškom situacijom. Logikos mokslas įgalina konstruoti programinės įrangos architektūrą. Po jos mokiniai išsiskirstė po chemijos ir fizikos laboratorijas. Čia jie atliko jiems skirtus laboratorinius darbus. Laboratorijose  įgauti praktiniai įgūdžiai sustiprina teorines žinias, susieja praktiką su teorija.   

2017-03-09. Ukmergėje, Jono Basanavičiaus gim­na­zi­jo­je, ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą vy­ko na­cio­na­li­nio sta­ty­bos iš ma­ka­ro­nų čem­pio­na­to „Ma­ka­ro­nų til­tai 2017“ at­ran­kos tur­ny­ras. Jono Basanavičiaus gim­na­zi­ja pa­si­rink­ta neat­si­tik­ti­nai – ji yra čem­pio­na­tą ren­gian­čio Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) par­tne­rė, įgyvendinanti VGTU klasės projektą gimnazijoje.

Ukmergės at­ran­kos eta­pe tar­pu­sa­vy­je var­žė­si dešimt ko­man­dų iš keturių  mo­kyk­lų. Var­žy­bų tiks­las – su­konst­ruo­ti kuo stip­res­nį til­tą iš ma­ka­ro­nų. Pa­ke­lis spa­ge­čių ir ke­tu­ri plas­ti­li­no ga­ba­lė­liai – iš to­kių me­džia­gų per 45 mi­nu­tes na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­jo su­konst­ruo­ti kuo tvir­tes­nį til­tą. Mak­si­ma­lus til­to il­gis – 420 mm, o plo­tis – ne di­des­nis nei 100 mm, mak­si­ma­lus aukš­tis – ne di­des­nis nei 200 mm.  Vėliau tiltas pasveriamas, til­to vi­du­ry­je pa­laips­niui ka­bi­na­mi svo­riai, pa­lai­ko­mi tris se­kun­des – žiū­ri­ma, ar til­tas iš­lai­kys. Tai da­ro pa­skir­tas ko­man­dos na­rys.  Dau­giau­sia azar­to ir ad­re­na­li­no su­ke­lia til­to ap­kro­vos tik­ri­ni­mas. „Tik­riau­siai griau­ti sma­giau, nei sta­ty­ti“, – juo­ka­vo gimnazijos direktorius V.Gendvilis.

Ukmergės etape tre­čią­ją vie­tą pel­nė Jono Basanavičiaus gimnazijos ko­man­da „A-antrokai“ – jų tiltas atlaikė 1.900 gr.; ant­rą­ją – Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos komanda „Statybininkai“ – 2.500 gr., pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Molėtų Alantos gimnazijos ko­man­da „Alanta“- 3.500 gr. Laimėjusių komandų nariams buvo įteikti VGTU diplomai, atminimo dovanos.  Džiugu paminėti, kad gimnazijos pirmokų ir „Šilo“ pagrindinės mokyklos komandos nedaug atsiliko nuo prizininkų ir pažadėjo kitąmet juos įveikti.

VGTU Sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jos ir va­dy­bos ka­ted­ros doc. dr. Gin­tau­tas Amb­ra­sas ko­men­ta­vo, jog toks žai­di­mas nea­be­jo­ti­nai su­tei­kia moks­lei­viams in­ži­ne­ri­nių pa­grin­dų, til­to sta­ty­boms pa­si­tel­kia­mos ži­nios ir fan­ta­zi­ja. Jis pasidžiaugė Ukmergės etapo dalyviais, jų pasiektu rezultatu ir teigė su malonumu sugrįšiantis kitąmet.

 

        

 

Gruodžio 6 d. gimnazijoje lankėsi VGTU dėstytojų komanda.  Gimnazijos mokiniai,  pasiskirstę į sekcijas, dalyvavo dėstytojų paskaitose pagal numatytą bendradarbiavimo su VGTU veiklos planą. Pasinaudojant proga, kad dėstytojai atvyko pas mus, sudarėme sąlygas paskaitose dalyvauti ne tik VGTU klasių mokiniams, bet ir visiems susidomėjusiems.

Paskaitą „Graphic + arts = spauda + inžinerija“ dėstė doc. dr. Igor Iljin,  „Trimačių objektų modeliavimas fotonuotraukų pagrindu“  skaitė lektorė Eglė Tumelienė, „Logistikos ir transporto svarba šiuolaikinei įmonei“ – doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas.

Didžiulio 1-2 klasių mokinių  dėmesio susilaukė Protų mūšis, kurį organizavo  VGTU SPIC-o specialistė Viktorija Čeikutė.

Po paskaitų visi pageidaujantys galėjo susipažinti su VGTU siūlomomis programomis bei priėmimo sąlygomis, integracijos į darbo rinką bei karjeros galimybėmis, kurias itin žaismingai ir inovatyviai pristatė doc. dr. Gintautas Ambrasas.

Karjeros sėkmės istorija pasidalino VGTU absolventas, Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas D.Vyšniauskas.

Karjeros diena prabėgo, ačiū svečiams ir iki kitų susitikimų...

        

VGTU klasės veikla universitete

Lapkričio  15 d. VGTU klasės mokiniai dienai tapo VGTU studentais. 29 mokiniai,  lydimi fizikos mokytojos M. Aukštuolienės ir chemijos mokytojos G. Macijauskaitės, vykdė VGTU klasės gimnazijoje suplanuotas veiklas. Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė V. Bernotienė maloniai priėmė mūsų mokinius ir papasakojo apie studijų VGTU subtilybes. Vėliau sekė rimtas darbas: išklausyta vadybos paskaita „Gamta prieš statybas“, matematikos paskaita „Matematinės teorijos ir praktikos dermė“, atlikti fizikos ir chemijos laboratoriniai darbai. Mokiniai parsivežė studento dienos patirtį, kuria pasidalins su bendraminčiais gimnazijoje.

     

Spalio 6 d. gimnazijos VGTU klasės veiklos vykdančioji komanda vyko į susitikimą su VGTU atstovais. Susirinko 20-ies VGTU klasių atstovai iš visos Lietuvos. Sveikinimo žodžius tarė studijų prorektorius R. Kliukis  ir stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė V. Bernotienė.  

Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyr. specialistė V. Čeikutė  supažindino su užsiėmimų tvarkomis, datomis, veiklos planais 2016-2017 m. m., pristatė dalykų dėstytojus, katedrų vedėjus, kurie pakomentavo siūlomų programų detales. 

Nuo šių metų rugsėjo Jono Basanavičiaus gimnazijoje startuoja VGTU klasė. Gimnazijai atstovaujantis direktorius Valentinas Gendvilis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Šia sutartimi siekiama įsteigti gimnazijoje VGTU klasę 2-3 klasių mokiniams,  skatinant juos ateityje studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, geriau susipažinti su studijų universitete galimybėmis, taip pat aktyvinti  gimnazijos mokytojų bei universiteto dėstytojų bendradarbiavimą. Universitetas ir gimnazija, pasitelkdami ir verslo partnerius, panaudodami savo turimas mokomąsias bazes, dalinsis mokslo pasiekimais, techninėmis priemonėmis, žmogiškaisiais ištekliais, didins mokinių inžinerinio ugdymo efektyvumą bei motyvaciją planuojant savo karjerą, susijusią su inžinerinėmis profesijomis. Mokiniams bus organizuojami teminiai informacinių technologijų, fizikos, matematikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, chemijos bei braižybos dalykų praktiniai bei laboratoriniai darbai, skaitomos paskaitos, vykdomi projektiniai darbai bei konsultacijos. Mokiniai  bus kviečiami dalyvauti universiteto renginiuose, konkursuose, susitikimuose su studentais, fakultetų šventėse, olimpiadose, konferencijose. VGTU klasių moksleiviams, dalyvavusiems užsiėmimuose, įteikiami specialūs pažymėjimai.